A

 

B

 

Backstugusittare

Bor i en backstuga och försörjer sig med arbete hos jordägaren eller andra bönder, el som hantverkare. Har inte arbetsskyldighet gentemot jordägaren. Är ofta medellös, men här finns även yrkesmän som skomakare och smeder.

Befallningsman

Under 1600-talet benämning på landshövding, högre militärt befäl; domhavande kommendant på något av kronans slott. Ibland kronofogde

Bergsfogde

Högste ämbetsman i gruvor el bergslag. Förestår ett fögderi inom ett bergmästaredistrikt och är åklagare i bergstingsrätten. Uppbär kronoutskylderna av smälthyttor, stångjärns- och spikhammare och manufaktursmedjor. Ersätts 1853 av bergmästare

Buntmakare

Bereder skinn med kvarsittande hår, syr pälsverk och fällar; Äv. färgare, pälsvaruhandlare

Byfogde, byföreståndare

Kallar till bystämma, leder förhandlingar, har överinseende över byns räkenskaper och gemensamma arbeten. Är en ordningsman som har hand om byns handlingar och är ordförande i byrätten mm. Väljs av byalaget, vanl på ett år. Äv. ämbetsman i en stad, med uppgift att bl a förestå uppbörden och delta i stadens styrelse. Tillsätts i detta sammanhang av kronan.

C

 

D

 

Degn

Klockare (äldre benämning)

Doctare

Doktor

Domestik

Tjänstehjon, tjänare

Drabant

(Militär) urspr furstliga personers livvakt. Under Gustv II Adolf en organisation av ryttare och fotfolk. Upphör 1821

Dragon

Kavallerist som förflyttar sig till häst, men strider till fots. Mellanled mellan lätt och tungt kavalleri.

Dräng

Ung man, yngling; ogift hemmason/man; manlig anställd

E

 

F

 

Faktor

Person som för annans räkning driver handel el större affär; affärsombud: uppsyningsman el förman vid vapenfabrik el anna större fabrik, verkmästare; kommissionär; arbetsledare på tryckeri

Fiskal

Tjänsteman som i egenskap av åklagare beivrar överträdelser av lagar och förordningar; bevakar kronans rätt; är föredragande i besvärsmål (i hovrätt)

Fjärdingsman

Lägre befattningshavare. En i var socken. Väljs av sockenstämman (kommunalstämman) Kronobetjäningens biträde vid indrivningar, ordningens upprätthållande, vägsyner mm. I staden fyra bland borgarna utsedda män som övervakar förvaltning och rättsskipning.

Fogde

Kronans, regeringens el enskilda stormäns ställföreträdare och förvaltare. Uppbär skatt från bönderna. För jordebok, saköreslängder mm.

G

 

Gelbgjutare

Tillverkar mässingsföremål och föremål av gulmetall

H

 

Hejderidare

Skogvaktare

Herredagsman

Riksdagsman

Husar

Ryttare klädd i ungerskinfluerad uniform från 1758

Husman

Lantarbetare som äger sitt hus men inte jorden. Försörjer sig bl a med arbete åt bönderna. Har friare ställning än stataren; husbonde, husfar; inhysesman: tjänare som inomhus sköter bl a städning, dukning, bäddning mm.

Häradsdomare

Främste nämndeman. Utses av häradshövdingen, är nämndens talesman och förvarar häradskistan

Häradshövding

Ledare för häradets rättsskipning, hushålls- och förvaltningsangelägenheter. Ex domars verkställande, utföra exekutiva uppgifter, bevaka häradets rätt till böter, ha uppsyn över vägar, broar, häradsallmänning osv

Häradsskrivare

Ansvarig för mantalsskrivning och mantalslängder från 1668. Kronofogdens kontrollant vid uppbörden. För jordebok och uppbördsbok, upprättar uppbörds- och taxeringslängd mm.

Högvälborne

Titel på grevar och friherrar

Högvällärde

Titel på kyrkoherdar på landsbygden, bataljons- och skvadronspredikanter som inte är magistrar

Högärevördige

Titel på pastorer i församlingar

I

 

J

 

Jordekvinna, jordemor, jordegumma

Oexaminerad barnmorska

K

 

Kammarherre

Högre hovtjänare som uppvaktar furstliga personer

Kamnär, Kämnär

Hovtjänare i furstes närmaste omgivning; ämbetsman som handhar vissa göromål i en stads rättsskipning och förvaltning; ledamot av kämnärsrätt; i äldre tid person som uppbär och redovisar en stads inkomster

Kansliråd

Titel på vissa medlemmar i kanslikollegium, senare i kanslirådet

Kapelan, kaplan

Präst i kapellförsamling eller annexförsamling, hjälppräst

Klerk

Präst, kyrklig person

Klockare

Är under katolska tiden vanligen prästvigd; kyrkoherdens biträde i allt. Har tillsyn över kyrkans lösöre, biträder vid själ- och fattigvård, leder kyrkosången, är lärare, vaccinatör mm. Väljs av kyrkoherden och församlingen gemensamt enl instruktion 1686

Knekt

Fotsoldat, infanterist; Äv: manlig befattningshavare i underordnad ställning ex tjänare, dräng

Kommerseråd

Byråchef i kommerskollegium

Komminister

Titel på prästs ordinarie medhjälpare; Äv: präst i annexförsamling

Kontraktsprost

Biskopens förtroendeman inom kontraktet. Är förman för församlingsprästerna och förrättar visitationer, prästval, inventerar kyrkoarkiv mm. Tillsätts av biskopen

Kornett

Lägsta officersgraden inom kavalleriet; En trupp ryttare. Kornetten för standaret

Kronofogde

Förestår fögderiet 1687-1917, underställd länsstyrelsen. Chef för kronolänsman och fjärdingsman. Ansvarig för kronouppbörden. Har uppsikt över allmän ordning, säkerhet och hälsovård, ansvar för polisväsendet.

Krämare

Person som handlar med kramvaror; minuthandel

Kvartermästare

Befäl som leder underhållstjänsten vid ett militärförband; Anförare för ryttaravdelning.

Kyrkvaktmästare, kyrkväktare

Befattningshavare vid en kyrka. Ansvarar för ordning i kyrkan, särskilt i samband med gudstjänst och kyrklig förrättning. Biträder vid kyrkogårdens vård, är klockarens biträde.

L

 

Ladufogde

Arbetsledare på sydsvenska jordbruk.

Landsfiskal

Landshövdingens biträde. Bevakar kronans rätt, övervakar lagar och förordningar, åtalar och beivrar, har uppsikt över mantalsskrivningen. Kan ta upp mål i alla typer av domstolar mm. 1918 övertar han en del av kronofogdens uppgifter (lokal åklagare, polischef, utmätningsman). Upphör 1694

Landshövitsman

Landshövding

Länsman

Kunglig tjänsteman inom vart härad el skeppslag Bevakar kronans rätt vid ting i civil- och brottsmål; ansvarar för väghållning etc. Ersätts 1917 med landsfiskal.

Löjtnant

Av kapten utsedd ställföreträdare

M

 

Magister

Akademisk examen före 1860-talet motsvarande Fil. Doktorsexamen; senare lärare

N

 

Nämndeman

Ska delta i tingsförhandlingar; biträda vid syner, skattläggning av nya gårdar, mantalsskrivning, överlämna stämningar. Valbar är person boende i häradet, som tillhör bondeståndet och från 1823 är fylld 25 år.

O

 

P

 

Pedell

Vaktmästare vid domkapitel eller universitet.

Piga

Ung ogift kvinna; ogift hemmadotter; kvinnlig anställd; tjänstehjon

Predikant

Förestår kapellförsamling

Principal

Herre, husbonde, arbetsgivare;  styrelseledamot

Profoss

Åklagare i krigsrätt; polisuppsyningsman i läger; fångvaktare i armen; senare rättsbetjänt vid regemente; verkställare av kroppsstraff. Utses av häradet.

Prokurator

Åklagare, ombudsman, syssloman

R

 

Rotemästare

Person utsedd av soldatroten att fungera som dess ombud gentemot soldaten/båtsmannen och myndigheterna. Äger ofta rotens största hemman, på vilken soldattorpet ligger.

Rusthållare

Äger rusthållsstam, är befriad från jordeboks- och mantalsränta, deltar inte i roteringen.

S

 

Sadelmakare

Tillverkar sadlar, piskor, pistolhölster, resekoffertar och alla läderarbeten på vagnar

Salpetersjudare

Tillverkar salpeter. Han arbetar fem månader/år och arbetet börjar 14/4. Är ej bunden av tjänstehjonsstadgan. Befriad från krigstjänst och mantalspenningar och blir efter 30 år gratialist. Där är vanl. 24 st per län.

Sexman, siäxman

Kyrkans ordningsman. Har urspr. uppsikt över kyrkans tionde. Dömande ledamot av sockenrätten; kontrollant vid kyrkvärdarnas redogörelser mm. Utses av sockenstämman och har även vissa kyrkliga uppdrag. Upphör 1862.

Skarprättare

Officiell benämning på person som verkställer dödsstraff. Bödel, mästerman. Begraver även självmordsoffer som skall ”begravas i tysthet”

Sockenherre

Kyrkoherde, sockenpräst

Strandsittare

Bor vid kusten, sysslar med strandfiske och jordbruk, har inte äganderätt till sin lägenhet.

T

 

Tapetserare

Stoppar och klär möbler, tillverkar och klär kuddar, madrasser mm. Sätter även upp vävda tapeter och gardinuppsättningar

Tolvman

Nämndeman

Torpare

Har dispositionsrätt över ett torp, ofta på livstid, ibland även för sina barn. Betalar arrende i form av dagsverken på huvudgården el. med kontanta medel.

Tullnär

Av statlig myndighet tillsatt tjänsteman vid tullkammare

U

 

V

 

Vargeringskarl, -man, -soldat

Extrasoldat som förbinder sig att vid ordinarie soldats avgång rycka in i hans ställe. Bönderna är skyldiga att hålla sådan.

Välaktad

Titel på civila tjänstemän av lägre grad utan kunglig fullmakt

Välboren

Titel på lägre adliga ätter, obetitlad adel. Äv. oadlig som nått viss maktposition i samhället

Välförståndige

Titel på ex nämndeman

Vällärde

Titel på lägre präster, skollärare, studenter, gymnasister mm

Y

 

Å

 

Åbo

Juridisk term för den som under ärftlig besittningsrätt innehar annans jord.

Ålderman

Ansvarig för att byordningen efterlevs

Ä

 

Ö