Ordlista
Start ] Uppåt ]

 

 

A

 

Ana

Man eller kvinna som probanden härstammar ifrån i rätt nedstigande led

Anförlust

Far och mor har gemensam ana

Annexförsamling

I ett pastorat som består av mer än en socken är den ena socknen moderförsamling, de övriga annexförsamlingar

Antavla

En probands anfäder

Augmentshemman

Hemman vilkas ränta tillfaller rusthåll, vilkas stamhemman inte är tillräckligt bärkraftiga för att ensamma utgöra ett rusthållsnummer

B

 

Backstuga

Stuga med lite jord omkring, står på ofri grund

Barnakvinna

Barnaföderska

Beskedlig

Klok, ordentlig, ärbar

Besoven

Har haft sexuellt umgänge mot sin vilja

Biltog

Fredlös, bannlyst, landsförvist

Bol

Boning, boställe

Borgare

Invånare i en stad, med fullständiga rättigheter

Burskap

borgarrätt

Byrätt

Domstol på sockennivå för smärre tvister

Bårkläde

Långt ofta vitt med flätad kant, läggs om båren som prydnad

C se även K

 

Cavera

Ställa säkerhet, gå i borgen för någon

Charta sigillata

Stämpelpappersavgift

Condicio, Conditio

Villkor, avtal,förslag

Confirmare, Confirmatio

Stadfästa, bekräfta

D

 

Danneman

Hedersman

Deloman

Skiljeman, God man

Despondeo, Desponsatus

Trolovad

Dilation

Uppskov, frist

Dräng

Äv ogift man

Dubbelt hor

Könsumgänge mellan två som båda är gifta med annan

Dygdädel

Kysk; ogift kvinna av lägre klass

Dymedelst

Därigenom

E

                                   

Education

Uppehälle, uppfostran

Ejus loco, e.l.

I hans ställe

Elak, ilak

Dålig, oduglig; svag, kraftlös

Emedan

Under tiden

Ench., Enchl., Enk

Änka, Änkling

Enfaldig

Enkel; olärd, menlös; oskyldig; rättfram; person som inte innehar högre ställning

Enkelt hor, enfalt hor

Ogift som har samlag med gift person

Ens

På samma sätt; äntligen

Enskild skrift

Enskild kyrkotagning, t ex i sakristian, som mor till oäkta barn straffas med efter lägersmål. Sker inför prästen och 3-4 av församlingens förtroendemän.

Epitafium

Minnestavla, ofta intill en grav i kyrkan

F

 

Fadder

Dopvittne, Gudmor, Gudfar

Familia: Familiaris

Familj; hörande till familjen, tjänare

Farlig

Äv ansenlig; över måttan

Fast

Äv fort; säkert; mycket; i hög grad

Fattighjon

Man eller kvinna som är intagen på fattighus eller försörjs av fattigvården

Feria

Veckodagar månd-lörd; helg- och festdagar

Festum

Helgdag, fest

Fick dem

Gav dem; lämnade till dem

Flyttningsattest

Upprättas av församlingens präst. Varierande innehåll: Ex Namn, födelsedatum och –ort, ledig till äktenskap, kunskaper, vaccination

Frejdebetyg

Anger mottagarens rykte. Skrivs ut av pastorsämbetet till 1908

From

Äv rask, duktig, tapper; nytta, fördel, gagn

Fru

Urspr. Härskarinna; kvinna gift med man med titeln ”herre”. 1700-t titel på adelsmans el ståndspersons hustru

Frägd

Se Frejd

Frände, frändskap

Manlig släkting genom blodsband el giftermål

Fränka

Kvinnlig släkting

Fröken

Urspr titel på prinsessor, senare ogifta döttrar till adelsmän och högre ämbetsmän, från 1860 ogift kvinna

Ful

Äv. rutten, ond, led, lat

Äv. överlämna, bringa

Fåfängt

Äv. orätt, ouppsåtligt

Fåkunnig

Fånig, mindre vetande; onyttig, värdelös; fåfäng,; värnlös

Fästning

Trolovning; stadfästelse, bekräftelse

Förbjudna led

Släkt- el andra led som omöjliggör äktenskap. Intill 1680 är äktenskap förbjudet intill 4-5 led, därefter intill andra led (kusiner). 1845 blir kusingifte tillåtet.

Förkväva

Moder ligger ihjäl sitt barn. Om det sker av våda blir hon varnad och fri från böter annars går saken till domstol. Avgörs av prästen och socknens äldsta, Kronofogde och länsman närvarar (1734 års lag)

Förlovad

Avskedad

Förmå

Äv. bjuda, säga

Förpakta

Arrendera

Försvarslös

Äger inte ärligt arbete el tillräcklig förmögenhet

G

 

Galen

Äv. okunnig

Ganska

Äv. hel, hel och hållen; mycket, i hög grad

Gemini

Tvillingar

Gill

Äv. stolt, övermodig; styvsint

Gratial

Pension, understöd, nådegåva

Grymhet

Äv. vrede, häftighet

Gunst

Äv. avgift; fördelaktigt utseende

Gårdman

Undantagsman el dyl som saknar jord, men har ett hus på annans ägor

Gäld

Skuld

H

 

Hemgift

Kan bestå av kontanter, silver, guld och jord. En minimisumma är fastställd. Hustruns enskilda egendom. Om hon dör barnlös återgår den till hennes släkt.

Hemman

Bostad; En på landsbygden av åtskilliga ägor bestående, bebyggd, till visst mantal satt jordegendom. Jordbruksfastighet tillräckligt stor för att brukaren ska kunna få sin bärgning och kunna utgöra därå vilande utskylder. År 1723 får ett hemman bara ha 12 åboar.

Heraldik

Läran om vapenbilder och vapenkonst

Herdaminne

En samling personhistoriska uppgifter rörande präster, domkapitel, lärarstat mm under en längre tid i ett stift

Herr

Titel på bl a präst, löjtnant, rådman mm

Hjon

Person som tillhör en familj el krets, tjänstehjon, fattighjon, inhyseshjon etc.

Hjälp

Gärd, pålaga

Hora

Timme

Horbrott

Äktenskapsbrott

Hospital

Inrättning för vård av vägfarande, gamla och sjuka

Hov

Gästabud; Herremöte; måtta, sedlighet

Husförhör

Årliga kunskapsförhör som hålls av prästen

Hustavlan

Tolv korta tillägg till Luthers katekes, som framhåller människans skyldigheter och rättigheter inom och mellan de tre stånden (överhets- läro- och hushållsståndet

Härad

Område på landsbygden med gemensam tingsplats. Handhar den lokala förvaltningen och har dömande uppgifter

Häradsrätt

Första instans i civil- och brottsmål på landsbygden

Hävdad

Lägrad

I

 

Ila

Äv. dröja, söla; överraska; uppskjuta

Illitterat

Icke lagfaren

Inhyses

Person som bor i hus eller på ägor som tillhör annan person. Är helt eller delvis utanför produktionen, men har fast förankring i församlingen

Inhyseshjon

Medellös person som bor hos någon utan att vara i dennes tjänst eller tillhöra familjen

J

 

Jungfru

Ogift yngre kvinna av högre stånd

K

 

Kammare

Äv. förvaltningsorgan som sköter finanserna. På 1540-taletuppdelat på Räknekammaren och Räntekammaren

Karl

Äv. stark och tapper man

Katekismi längd

Förhörslängd och nattvardslängd; husförhörslängdens föregångare

Kautionist

Borgensman

Kommunionslängd

Topografisk eller kronologiskt förd längd över nattvardsgäster.

Kona

Föraktfullt ord om kvinna ex trollkona; men Äv. om kvinna i god bemärkelse

Konservering

Soldat, präst el dyl. som gifter sig med företrädarens änka

Konstig

Äv. skicklig, konstförfaren, konstnärlig

Kronohemman

Ägs av kronan, brukas av åbo el landbo mot arrende och ränta till kronan. Kan säljas och ärvas. Kronobonde kan bli rusthållare och har rösträtt till riksdagen. Ca 3/5 av samtliga kronohemman ändras till skattehemman 1701-1805

Kyrkoplikt

Skriftermål el bikt för den som brutit mot kyrkans lära el det världsligas lag. Den dömde erkänner sin skuld offentligt och får avlösning. Till 1686 dömer den kyrkliga myndigheten. 1686-1855 dömer den världsliga domstolen till uppenbar kyrkoplikt.

Kyrkotukt

Kyrkans övervakning av tro och levnad

Kyrktagning

Kvinnas återupptagande i församlingen efter barnafödsel. Efter 1686 års kyrkolag skall det ske efter sex veckor. Upphör 1948.

Kåt

Äv. frodig, kraftig, yster

Kämnärsrätt

Underdomstol. Första instans i stadens jurisdiktion. Upphör 1849

Kätteri

Blodskam, incest

L

 

Lagmansrätt

Lantdomstol mellan häradsrätt och hovrätt. Tar bara upp tvistemål som överklagas från häradsrätt. Upphör 1849.

Lam

Äv. onyttig, oduglig

Lysning

Sker i den församling där kvinnan bor. Ska ske tre söndagar i rad före giftermålet; upphör 1969

Lägenhet

Från hemman avsöndrat, frånskilt, jordområde som ej satts i mantal

Lägersmål

Könsumgänge mellan ogifta, lönskaläge. Är åtalbart till 1855. Böter utgår med 32 skilling för kvinnan, dubbelt för mannen

Löftesman

Borgenär, borgensman för den av brudgummen utlovade morgongåvan

Löskekarl

Lösdrivare

M

 

Madame

Gift kvinna av högre stånd till 1700-talet, därefter gift kvinna i allmänhet. Någon gång ogift, äldre kvinna

Mademoiselle

Fröken

Mamsell

På 1700-talet ofrälse, ogift kvinna av högre stånd, senare för ogift kvinna i allmänhet; fröken

Mantal

Beteckning för jordegendoms storlek. Storleken varierar.

Mantalslängd

Förteckning över alla i ett distrikt mantalsskrivna. Började redan under 1500-talet.

Matrona

Gift kvinna, änka, ofta av högre stånd

Men, män

Äv. besvär, olägenhet: samtal: medan; samtliga

Menlös

Oskadd; oskyldig, lättrogen, enfaldig

Morgongåva

Brudgummens gåva till bruden morgonen efter bröllopsnatten. Bestäms vanligen redan vid trolovningen. Löftesmän går i borgen för den. Tas av mannens enskilda egendom. Dör kvinnan återgår den till honom. Dör mannen är det kvinnans enskilda egendom. Bestämmelsen upphävs 1921.

Mål

Mått

N

 

Nabo

Granne

Nedrig, nidrig

Låg; ringa

Nådeår

Efter bl a kyrkans ämbets- och tjänstemän får änkan ett år då hon får den dödes inkomst och själv får bekosta en vikarie

O

 

Obligera

Förbinda, förplikta, förskriva; tvinga

Odalman

Bonde, jordägare, lantman; redbar man

Oför

Svag, oförmögen till arbete

Ohemul

Obefogad, orättmätig, orättvis, otillbörlig, obehörig; har ej full äganderätt

Okunnig

Äv okänd, obekant

Orsak; ursäkta

Äv Ursäkt; ursäkta, fri från skuld

Osaker

Oskyldig

Oskyld

Ej besläktad

Oäkta barn

Utomäktenskapligt barn.1778 får kvinnorna rätt att vara anonyma i födelseboken och barnet får rätt att intas i skrån och hantverk. 1866 viss arvsrätt efter modern. 1905 full arvsrätt efter modern och hennes släkt.1915 förlorar modern rätten till anonymitet. 1970 full arvsrätt efter fadern och hans släkt.

P

 

Pagina, pag.

Sida

Paktum

Avtal; Äktenskapsförord

Passfrihet

I Europa 1860-1914

Patronymikon

Efternamn bildat av faderns förnamn med tillägg av –son el –dotter

Penitens

Ånger, botgöring, bot; kyrkoplikt

Pest

Förr: farsot el. epidemi med dödlig utgång. Senare: böldpest. Större epidemier i Sverige: 1548-49, 1565-66, 1572, 1576, 1580, 1603, 1623, 1629-30, 1638, 1653, 1657, 1710-30. De döda begravs vanligen på särskilda pestkyrkogårdar.

Piga

Äv  Ogift kvinna

Plats, plass

Torp

Plikt

Äv disciplin, ordning; tukt, plåga

Pris

Äv företräde, ära, berömmelse; härlighet, ståt, prakt

Proband

Den person en släktutredning utgår ifrån

Prospera

Förvärva

På socknens slut

Ofta = sockengång

R

 

Reduktion

Kronan drar in jord och ränteinkomster som tidigare överlåtits till andra institutioner eller personer genom förläning, gåva eller försäljning.

Reputation

Rykte, anseende

Rote

En socken är indelad i ett antal rotar som ligger till grund för div. aktiviteter. Ex: soldatrote, fattigrote, husförhörsrote osv

Rusthåll

Rustningsskyldigt hemman; skyldighet som läggs på skattejorden. För vart rusthåll finns en rusthållare

Rusthållsstam, rustningsstam

Rusthåll som med egna räntor och om dessa inte räcker, tillökning av augmentsräntor, underhåller häst, sadelmundering och ryttare med mundering och betalar konungstionde.

Rådhusrätt

Stadens motsvarighet till häradsrätt

Rågång

Gränslinje, markerad med märken på marken. Markerar gräns mellan skilda jordegendomar, tillhörande olika skifteslag

S

 

Saka

Anklaga; klaga på, klagomål; bestrida, neka; skada

Saklös

Strafflös, fri från ansvar

Skattehemman

Ägs och brukas av en självägande bonde, som betalar ränta (skatt) enl jordeboken till kronan. Endast skatte- och frälsebönder är röstberättigade till riksdagen.

Skälig man

Ansedd man, bonde

Skön; sköna

Äv urskillning, gottfinnande; inse, pröva, anse

Skör

Äv  Lättsinnig, otuktig

Snäll

Äv rask, duktig, klok, tjänlig, skicklig

Sockengång

Socknens fattiga vårdas och försörjs av gårdarna i byn, olika antal dagar beroende av gårdens storlek

Sockenstämma

Har kontroll över så väl kyrkliga som kommunala angelägenheter. Hålls vanligen 2 gånger/år. Alla har närvarorätt men bara de jordägande har rösträtt. Prästen är ordförande. Ersätts 1862 med kommunalstämma och kyrkostämma

Sofisteri

Falskhet

Sorgetid

Den tid som enl lag måste löpa efter make/makas död och ett nytt giftermål. För mannen 6 månader, för kvinnan 1 år.

Spinnhus

Arbetsinrättning, särsk. avsedd för kvinnor men Äv. vissa tiggare, lösdrivare och brottslingar tas in för att sysselsätta sig med att spinna garn. Upphör 1825

Stadsböcker

Årsvisa förteckningar över stadens styrelse, kyrkliga ämbetsmän etc.  Har medeltida ursprung.

Stamtavla

En probands ättlingar

Sånghus

Äldre benämning på koret

Säteri

Lantgods avsett för åkerbruk som eftersom ägaren är adlig, befriats från jordskatt och frihet från rusttjänst, utskrivning mm.

T

 

Tabellverket, tabellkommissionen

Världens första statistikorgan. Start 1749. Ersätts av SCB 1858

Taverna

Gästgiveri, krog, värdshus

Taxeringslängd

Bygger på mantalsuppgifter. Införs 1740

Tionde

Kyrklig skatt som urspr. utgår med 1/10 av avkastningen i jordbruk, boskapsskötsel, fiske mm. (Prästen får 1/3, biskopen, sockenkyrkan och de fattiga resten. Införs på 1100-talet. 1527 reduceras under kronan den del som inte tillfaller prästen och blir kronotiondet.

Torp

Små nybyggen el små gårdar på frälsemark vars innehavare har dagsverksplikt på huvudgården, Senare betalar torparen arrende till huvudgården med arbete eller pengar. 1743 får självägande bönder också anlägga torp på sin mark. 1750 Äv. kronojord.

Trolovning

Rättsligt giltigt äktenskapslöfte. Trolovningsbarn har arvsrätt efter fadern. 1915 jämställs trolovning med förlovning. 1973 tas det bort ur giftermålsbalken.

Tukthus

De första uppförs under Gustav II Adolfs tid för landsstrykare, tiggare och annat löst folk, och för kvinnor dömda till straffarbete.

U

 

Undantag

Livstids underhåll med kost, logi och övriga naturaförmåner. Ofta upprättas ett undantagskontrakt, där den avträdande parten mot vissa villkor överlåter gården på den nye ägaren

Undergå

Äv godta, underkasta sig; godkänna, gå in på

Underlig

Äv underbar

Uppenbar skrift

Mor till oäkta barn som kyrktas inför hela församlingen. Mot 100 daler silvermynt kan hon slippa första gången. Andra gången 200 daler.

Urtima ting

Hålls när som helst under året, ofta direkt efter inträffad händelse som kräver omedelbar rättslig behandling. Fordrar 12 närvarande nämndemän. Om de inte är fulltaliga svärs närvarande bönder in som tillfälliga nämndemän.

V

 

Vaccination

Föreskrift om skyddsympning mot smittkoppor 1804. Vaccinatör var ofta klockaren. Från 1917 vaccinerar läkare.

Vatten och bröd

Enl 1734 års lag är straffet 4-28 dagar. Från 1864 3-20 dagar. Straffet upphör 1884.

Å

 

Åborätt

Rätten att bebo ett hemman. Ex självägande bonde, skattelandbo, kronolandbo, frälselandbo,arrendator och adelsperson. Ger vanligen rätt att friköpa fastigheten. Införs vid 16600-talets slut och ersätts med ny form 1926.

Åldersår

Levnadsålder

Äktenskapsålder

1734 man 21 år, kvinna 15 år. Mannens blir snart 18 år. Slut 1800-t kvinna 17 år. 1915 kvinna 18 år.

Ärevördig

Titel på bl a komminister och lärare

Ärlig

Aktad, ansedd, förnämlig

Ö

 

Övermaga

Minderårig, omyndig; numera uppblåst, högfärdig